weberseal silicone SN

weberseal silicone SN

သဘာ၀ကုန္ၾကမး္ပစၥည္းမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စီးလ္လန္႔ေကာ္ အမ်ိဳးအစားတခုျဖစ္သည္။ေရခ်ိဴးခန္း,မီးဖိုေခ်ာင္ ႏွင့္ အေအးခန္း စသည့္ စိုထုိင္းဆျမင့္မားေသာ ဧရိယာ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။

Support

အလူမီနီယမ်

Colors