ထုတ်ကုန်အသစ်: Weber.base levelling plaster

Weber.base levelling plaster သည် မျက်နှာပြင်ချိန်ညှိခြင်းအတွက် အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

level.jpg
  • Weber.base levelling plaster is easy to apply with sticky and slippery and
  • perfectly cover hairline cracks,bubbles and roughness and also good bonding, dustless.