ရေစုပ်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ ကြွေပြားများ ကွဲပြားခြားခြင်း။

Common issues and queries you can face

1. ရေစုပ်နှုန်းမြင့်မားသော ကြွေပြား

ရွ့ံစေး ကြွေပြားကဲ့သို့သော ရေစုပ်ယူနိုင်မှုတန်ဖိုး 3% ထက်ပိုသောကြွေပြားများ

2. ရေစုပ်ယူ နိုင်မှုနည်းပါးသော ကြွေပြားများ

ရေစုပ်မှုနိုင်မှုတန်ဖိုး 0.5 - 3 % ကြားရှိသော ကြွေပြား ဥပမာ ဟိုမိုဂျီးနီယက်စ် ကြွေပြား၊ ဂရန်နိုက် ကြွေပြား

3. ရေစုပ်နှုန်း လုံးဝမရှိသော ကြွေပြား

ရေစုပ်နှုန်းတန်ဖိုး 0.5 % ထက်နည်းသော ကြွေပြားများ ဥပမာ - ရှေးရိုးဆန် ကြွေပြား၊ ဖန်မိုးဆိတ် ကြွေပြားများ၊ ကော်စေ့ ကြွေပြားများ

Solution main 1

 • Water absorption of large tiles: such as granites and marbles, depends on their sources of production. Special-grade tile adhesive designing for large-size tiles should be used for tiling even they have high water absorption.

 • Traditional mortar or standard-grade adhesive is not recommended for fixing low-absorbent and non-absorbent tiles because of the less porosities, which can be the cause of dislodged tiles.

 • Specific adhesive with additives providing flexibility and good bonding properties should be used when tiling low-absorbent and non-absorbent tiles.

Choose tile adhesive according to application and type of tile

1.FOR ABSORBENT TILE SUCH AS CERAMIC TILE, CLAY TILE

weber.tai vis

 • for absorbent tile and ceramic tile

weber.tai cem

 • for absorbent tile and ceramic tile with long open time  

weber.tai fix

 • for internal and external tiling of all types and sizes  

2.FOR LOW-ABSORBENT OR NON-ABSORBENT TILE

weber.tai gres 

 • fixing low-porous and non-porous tile.
 • for tiling in swimming pool.
 • for fixing on existing tile without removing the tile.

weber.tai 2-in-1

 • 2-in-1 which can be used for tiling and to prevent water.
 • Ideal for tile-it-yourself in wet areas of your house.
 • Suitable for any kinds and sizes of tiles.
 • Applicable on cement-based substrate and tile-on-tile application

weber.tai maxx

 • Budget saving –being able to lay tiles on 35% more area than normal tile adhesive
 • Working environment friendly due to its dustless property
 • Sitable to lay tile in swimming pool, to use with porcelain tile, granite, and natural stone and suitable for tile-on-tile application
 • Transportation cost saving from being light-weight   

3.FOR TILING OF ALL TYPES AND SIZES OF TILES IN HEAVY-TRAFFIC AREAS OR ON EXTERNAL WALLS WHERE FLEXIBILITY IS EXPECTED

weber.tai flex

 • fixing tile onto heavy-traffic areas or the areas subjected to vibration.  Ideal for tiling on exterior walls.
 • fixing tile on existing-tile substrate without removing any tile.
 • fixing tile after primer when on wooden substrate and fiber-cement board.    

4.FOR INTERIOR WALL TILING ON SPECIFIC SUBSTRATE SUCH AS WOOD, EXISTING TILE

weber.fix pro

 • Fixing tile and mosaic on interior wall for GENERAL USE e.g.kitchen, living room
 • Can be used on cement-based substrate and specific substrate; e.g. wood, cement-fiber board, light-weight concrete, and existing tile.  

weber.fix plus  

 • Fixing tile and mosaic on interior wall ,ideally for HUMID AREA e.g. bathroom
 • Can be used on cement-based substrate and specific substrate; e.g. plaster board, wood, cement-fiber board, light-weight concrete, and existing tile.        

5.FOR TILING ON PLASTICS OR METALS

weber.color poxy

 • Can be both adhesive and grout.
 • Excellent performance allow excellence bonding comparing with all tile adhesive
 • Ideal for tiling onto the area where chemical and acidic resistant properties are required e.g. dairy, food industry, hospital, etc. 

Find all our products near you in more than 2000 outlets